Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolat
2017. december 1. (péntek) 15:27

ASZTRAIA-tartós elhelyezkedés segítése tranzitfoglalkoztatással az ózdi kistérségben

ASZTRAIA-tartós elhelyezkedés segítése tranzitfoglalkoztatással az ózdi kistérségben

GINOP-5.1.4-17-2017-00001 számú " ASZTRAIA-tartós elhelyezkedés segítése tranzitfoglalkoztatással az ózdi kistérségben" elnevezésű projekt rövid összefoglalója

Főpályázó: Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Megvalósítás időszaka:
2017.11.01-2019.04.30.
Támogatás összege:
60 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt céljai

A projekt általános célja, az ózdi kistérségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli emberek képzése, piacképes szakma elsajátításának ösztönzése, és tartós elhelyezkedés segítése. A projekt célja, hogy munkahelyi és társadalmi beilleszkedésüket elősegítse, valamint emelje a város és kistérség foglalkoztatottsági szintjét, népességmegtartó képességét.

A program közvetlen célja, foglalkoztatási jogviszony közben a helyi igényekre és keresletre épülő, kétféle szakmában indított, gyakorlatorientált OKJ-s szakma (eladó, szociális gondozó és ápoló) elsajátításának biztosítása 24 (2 x 12) fő munkanélküli számára. Kulcsfontosságú a résztvevők folyamatos mentorálása, melynek célja többek között minden olyan akadályozó tényező elhárítása, amely a képzést, munkába helyezést és munkában tartást kedvezőtlenül befolyásolhatja.

A projekt számszerűsíthető céljai:

 • projektbe vontak száma 24 fő,

 • foglalkoztatással egybekötött OKJ-s képzésen résztvevők száma 24 fő,

 • képzést sikeresen elvégzendők száma minimum 18 fő,

 • foglalkoztatásban résztvevők száma 24 fő,

 • a program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban lévő résztvevők száma minimum16 fő

A projekt célcsoportjai, érintettek köre

 • legfeljebb alapfokú végzettségű, legalább 6 hónapja munkanélküli, vagy inaktív személy, vagy

 • szakképzettséggel nem rendelkező, legalább 12 hónapja munkanélküli, vagy inaktív személy, vagy

 • a bevonást megelőző 18 hónapban legalább 12 hónapot közfoglalkoztatásban töltő munkanélküli személy

A projekt közvetlen haszonélvezői- 24 fő projektrésztvevő, a sikeres képzés és sikeres elhelyezkedés jelentős minőségi változást eredményez életükben, mind anyagi, mind mentális vonatkozásban, hiszen javulnak életkörülményeik, megszűnik társadalmi kirekesztődésük.

A projekt közvetett haszonélvezői a projektrésztvevők családtagjai, mivel az ő életkörülményeik is javulnak, számukra is nő az esély a társadalmi befogadás tekintetében. A közvetett haszonélvezők közé sorolhatjuk azokat a munkáltatókat is, akik a projekt eredményeképpen szakképzett munkaerőhöz jutnak. Nem utolsó sorban a helyi önkormányzatok, illetve a kistérség társadalma szempontjából sem közömbös a munkaképes korú munkanélküliek aktivizálása. Természetesen az indirekt haszonélvezői közé tartoznak továbbá mindazok, akikhez eljutnak a projekt eredményei, pozitív példaként ösztönző hatást gyakorolva.

A célcsoport általános jellemzői:

 • hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet,

 • szakképzettség hiánya, alulképzettség, piacképes szakma hiánya,

 • belső motiváció és akaraterő hiánya,

 • nagyfokú önbizalomhiány,

 • felnőtt tanulási módszerek hiánya,

 • súlyos anyagi - szociális gondok.

A hatások elemzése:

A projekt hatására:

 • nő a foglalkoztatottság száma a térségben,

 • nő a szakképzett munkaerők száma, ezáltal az elhelyezkedés lehetősége is,

 • ügyfelek oldaláról javulnak saját és családtagjaik életkörülményei, megszűnik társadalmi kirekesztődésük, részvételük erősödik

 • a helyi munkáltatók szakmai munkaerő-igénye javul

A célok elérését biztosító tevékenységek bemutatása:

Előzetes igényfelmérés, helyzetelemzés tevékenységei: korábban megvalósult projektek szakmai tapasztalatainak, és eredményeinek vizsgálata, képző szervekkel, illetve egyéb szervezetekkel való konzultáció, együttműködés, projektterv összeállítása a célcsoport képviselőjével, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

Pályázat elkészítése, beadása

A program megvalósításának tevékenységei

1. a megvalósítással összefüggő tevékenységek:

 • a program elindításának meghirdetése

 • a projekt menedzselésével és szakmai megvalósításával összefüggő tevékenységek ellátása

 • közbeszerzési eljárás lefolytatása az OKJ-s képzés lebonyolítását végző szervezet kiválasztása céljából,

2. célcsoporttagok toborzása, kiválasztása, programba vonása, az esélyegyenlőség biztosításával:

 • toborzás: külső szervezetekkel, intézményekkel (önkormányzatok, munkaügyi kirendeltség, családsegítő központ, stb.) való kapcsolatfelvétel, a nyilvánosság bevonása

 • kiválasztás: célcsoportnak való megfelelés ellenőrzése, tudásszint-felmérő tesztek kitöltetése a programba jelentkezőkkel az esélyegyenlőségek biztosításával

  • a programba vonás a kiválasztásnál alkalmazott ún. feltételeknek való megfelelés alapján történik

 • orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálatok megszervezése és lebonyolítása a foglalkoztatottak számára

 • az OKJ-s képzést megelőzően szakmailag indokolt tréningek lebonyolítása (csapatépítő, tanulás-technikák fejlesztése, motivációs, stb.). A személyiségfejlesztés – mindenekelőtt a motiváció, illetve az aktivitás folyamatos fenntartásával, valamint a résztvevők szükségleteihez történő igazodással – segítse, hogy minél kisebb legyen a projektből történő lemorzsolódás, és minél többen tegyenek sikeres vizsgát, eredményeként minél nagyobb számban legyenek képesek a munkaerő-piacon helytállni, a társadalomba beilleszkedni.

 • Ismeretfelújító képzés (kulcskompetencia fejlesztési képzés) megvalósítása a felzárkóztatás és a hiányzó alapismeretek pótlása érdekében, melyet egy felmérés előz meg a célcsoporttagok meglévő ismereteiről. Az alapkészségek, az általános, a szakmai, és a különféle társadalmi kompetenciák fejlesztésével olyan hátrányok válnak leküzdhetővé számukra, amelyek eddigi életük során megakadályozták őket a munka világába történő tartós bekapcsolódásban.

3. A foglalkoztatással egybekötött képzési szakaszban lebonyolításra kerülnek az OKJ képzések. A foglalkoztatásban résztvevő 24 fő számára az alábbi szolgáltatások lesznek biztosítva:

 • Folyamatos mentori szolgáltatás:

  • személyes problémák kezelése, gondozása,

  • a résztvevők életkörülményeinek (családi, lakás, anyagi, stb.)figyelemmel kísérése és segítése,

  • társadalmi beilleszkedésük segítése,

  • a meglévő magatartászavarok mérséklése, a helyes viselkedés és munkakultúra elsajátíttatása

  • képzésben és a programban maradást akadályozó nehézségek, problémák feltárása, ezek elhárításában való segítségnyújtás,

 • A képző szervvel és oktatókkal való folyamatos információcsere, mely lehetővé teszi probléma esetén az azonnali hatékony beavatkozást

4. Elhelyezkedés és utógondozás:

 • A képzés befejezését követően az OKJ-s bizonyítványt szerzett ügyfelek számára megkezdődik az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezésük,

 • Utógondozás, további mentorálás biztosítása a projekt zárásáig

 • A program értékelése, zárása, pénzügyi elszámolás.© 2014 - Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. 
  TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013
  "Támpillér – építőipari képzés és
  tranzitfoglalkoztatás Ó

Vissza