Borsodi Tranzit KözzétételProgramjainkRólunkKapcsolatGINOP-5.1.4EFOP-1.2.1
2016. november 30. (szerda) 15:56

Szociális célú város rehabilitáció Ózd Velence-telep és környékén (2014.01.01.-2015.05.31.)

ÉMOP-3.1.1-12-2013-0010
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata. A Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként vállalt szerepet a projekt lebonyolításában. Társaságunk a pályázat során "soft" tevékenységeket valósít meg. A tevékenységek 3 téma köré csoportosulnak, melyek a munkaerÅ‘-piaci integráció, a bűnmegelÅ‘zés, a környezettudatosság.

Projekten belüli tevékenységeink:
1. MunkaerÅ‘-piaci integráció
VasszerelÅ‘, vasbetonszerelÅ‘ képzés,
Újraorientáló csoportfoglalkozás,
Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztÅ‘ csoportos foglalkozás.
2. BűnmegelÅ‘zés
Bűnés baleset-megelÅ‘zési kisfilmek,
Bűnés baleset-megelÅ‘zési elÅ‘adások,
Bűnés baleset-megelÅ‘zési információs táblák,
Kapinfó megjelentetése,
Jogi tanácsadás.
3. Környezettudatossági akciónapok
Társaságunk a pályázat során az alábbi "soft" tevékenységeket tervezi megvalósítani, illetve valósítja meg. A tevékenységek 3 téma köré csoportosulnak, melyek a munkaerÅ‘-piaci integráció, a bűnmegelÅ‘zés, a környezettudatosság.
1. MunkaerÅ‘-piaci integráció
- VasszerelÅ‘, vasbetonszerelÅ‘ képzés
A Szociális célú városrehabilitáció című pályázat keretében tervezett lakásfelújításokban helyi lakosság részvételét szeretnénk elÅ‘segíteni, ezért szervezetünk VasszerelÅ‘, vasbetonszerelÅ‘ képzést kíván indítani az akcióterületen élÅ‘ munkanélkülieknek. Képzésbe 15 fÅ‘ bevonását tervezzük. A tanfolyam 350 órás (3 hónap), melyben 105 óra elmélet és 245 óra gyakorlati oktatás valósul meg. A tanfolyam elvégzése után a résztvevÅ‘k képesek lesznek az építÅ‘ipari munkaterületen, csoportban kÅ‘művessel együttműködve, tervrajzok alapján dolgozni. A munkaterületük kiterjed az elÅ‘készítÅ‘ tevékenységektÅ‘l a vasbeton felmérése, vágása, hajlítása, betonozási, vasalási, munkákon át, a monolit födém vasalási munkáinak elvégzéséig. A vasszerelÅ‘, vasbetonszerelÅ‘ tanfolyam elvégzése után a munkavállaló hagyományos családi ház építésrÅ‘l az ipari ingatlanok kialakításán át a műemléki épületek felújításáig képes elvégezni a feladatokat.
A képzés lebonyolításának helyszíne: Velence telep – Szociális ház.
- Újraorientáló csoportfoglalkozás
Az akcióterületen élÅ‘ álláskeresÅ‘k számára fontos, hogy olyan állást találjanak, mely képességeiknek és készségeiknek a legmegfelelÅ‘bb. ElÅ‘fordulhat, hogy többen nem is az általuk tanult szakmákat szeretnék űzni, vagy képességeik alapján nem azokra a legalkalmasabbak. Ennek feltárásában segít az újraorientáló csoportfoglalkozás. A tréningbe 30 fÅ‘ bevonását tervezzük a telepen élÅ‘ munkaerÅ‘-piaci szempontból aktív korú munkanélküli személyek közül. A résztvevÅ‘ket 3 db 10 fÅ‘s csoportba osztjuk szét a hatékonyság miatt, amely csoportok egy foglalkozáson vesznek részt. A csoportfoglalkozás célja a munkát keresÅ‘ személy igényei, problémái, jelenlegi helyzete tisztázódjon, az álláskeresési aktivitása fokozódjon, motivációja erÅ‘södjön a munkavállalást illetÅ‘en. Célja továbbá az önbizalom erÅ‘sítése, a döntési bizonytalanság csökkentése és felkészítés a munkaerÅ‘piacon elÅ‘forduló helyzetekre. Végül pedig a munkát keresÅ‘ személy egyéni kereslete és a munkaerÅ‘piac kínálata között találni számára új munkavagy pályaelképzelést.
A csoportfoglalkozás lebonyolításának helyszíne: Velence telep – Szociális ház.
- Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztÅ‘ csoportos foglalkozás
Miután tisztázzuk az újraorientáló tréning során az igényeket, és képességeket, fontos hogy az esetleg újonnan választott munka során megfeleljen a leendÅ‘ munkavállaló. A munkához alapvetÅ‘en fontos, központi készségek és kompetenciák fejlesztésére irányuló csoportfoglalkozás ezt a célt szolgálja. Ebbe a csoportfoglalkozásba szintén 30 fÅ‘ bevonását tervezzük, akik személye megegyezik az elÅ‘zÅ‘ foglalkozáson résztvevÅ‘kkel. A résztvevÅ‘ket 3 db 10 fÅ‘s csoportba osztjuk szét a hatékonyság miatt, amely csoportok egy foglalkozáson vesznek részt. A foglalkozás célja a munka során követelményként meghatározott kulcsképességek és kulcskompetenciák feltárása, majd fejlesztése. Ezen kompetenciák és képességek révén nagyobb esélyük lesz elhelyezkedni, munkahelyükön tartósan helytállni.
A csoportfoglalkozás lebonyolításának helyszíne: Velence telep – Szociális ház.

2. BűnmegelÅ‘zés
- Bűnés baleset-megelÅ‘zési kisfilmek – készítésük jelenleg folyamatban van.
A projekt keretein belül a célcsoport ifjabb (általánosés középiskolás korú) tagjaihoz a vizuális élmény hatékonyságára építve felvilágosító, tájékoztató, figyelemfelhívó kisfilmeket készítünk. A baleset-megelÅ‘zési kisfilmek elkészítésével a balesetek elkerülésének lehetÅ‘ségeit feldolgozva, a megelÅ‘zés fontosságát hangsúlyozva kívánjuk kiadni. A bűnmegelÅ‘zési témakörben készülÅ‘ kisfilmek az áldozattá és az elkövetÅ‘vé válás megelÅ‘zését elÅ‘térbe helyezve, feldolgozhatók olyan jogsértések, amelyek jellemzÅ‘ek a kistérségre.

A kisfilmeket a „SZIRENA, avagy ismét szolgálatban az iskola rendÅ‘re napján” elnevezésű rendezvényen megszokott módszerrel, 11. évfolyamos gimnazisták elÅ‘adásában rögzítjük, elÅ‘re elkészített forgatókönyv és rendezési koncepció alapján.
A kisfilmeket az alábbi témakörökben készítjük:
gyalogos közlekedés és veszélyei;
közlekedés kerékpárral;
közlekedés gördeszkával, görkorcsolyával;
passzív biztonsági rendszerek;
a gépjárművek sebessége;
elsÅ‘segélynyújtás, segélyhívás;
kábítószer probléma (fogyasztás, kereskedés, elÅ‘állítás, stb. az elkövetési magatartások széles spektrumát szem elÅ‘tt tartva);
lopás (mind szabálysértési, mind pedig bűncselekményi alakzatban);
rablás;
zsarolás;
garázdaság;
kényszerítés;
erÅ‘szakos közösülés;
okirat hamisítás;
közlekedés biztonsága elleni bűntett;
Az egyes kisfilmekben a szerepeket a gimnazisták játszák, narrációval, rendÅ‘rségi „szakértÅ‘” közreműködésével kerülnek feldolgozásra.
A kisfilmeket professzionális technikával készülnek, a szerzÅ‘i jogok az Ózdi RendÅ‘rkapitányságot illetik.

- Bűnés baleset-megelÅ‘zési elÅ‘adásoklebonyolításuk jelenleg folyamatban van
Jelen pályázatban leírt célok megvalósítását nem csak a technika vívmányainak (Internet, DVD, stb.) használatával, hanem a megszokott, hagyományos módon megvalósított elÅ‘adásokkal is el lehet érni. FÅ‘leg az idÅ‘sebb korosztály tekintetében igaz az, hogy az interperszonális kapcsolatok kiemelt szerepet kapnak a bizalom kiépítésében, egy-egy elÅ‘adóról szerzett személyes benyomás meghatározhatja azt, hogy a tÅ‘le származó bűnmegelÅ‘zési tanácsokat megfogadják-e az idÅ‘sek.
A hagyományos elÅ‘adásokkal (esetlegesen „ppt”, vagy „pptx” prezentációkkal színesítve) elÅ‘jöhetünk a közbiztonsági pont tanácstermében, de a Velence telepiek által látogatott különbözÅ‘ intézmények (templomok, iskolák, szociális intézmények, stb.) is szóba jönnek, így a lakosság egy széles, de életkora miatt veszélyeztetettek köréhez is eljuthatunk.
Az elÅ‘adások témakörei:
trükkös lopások;
házaló tolvajok;
idÅ‘skorúak sérelmére elkövetett rablások;
betöréses lopások és megelÅ‘zésének lehetÅ‘ségei;
a szomszédokkal való kapcsolattartás, stb.
- Bűnés baleset-megelÅ‘zési információs tábláklebonyolításuk jelenleg folyamatban van
Bűnés baleset-megelÅ‘zési témakörökben információs táblák készíttetését és kihelyezését bonyolítjuk le, az akcióterületen. A táblák a „SZIRENA, avagy ismét szolgálatban az iskola rendÅ‘re napján” elnevezésű rendezvényen meghirdetett rajzpályázatra beadott művek alapján készülnek el.
- Kapinfó megjelentetése - folyamatos megjelentetés
Az Ózdon szolgáló rendÅ‘röknek hivatásukból adódóan kiemelkedÅ‘en fontos az Ózdi RendÅ‘rkapitányság illetékességi területén élÅ‘, illetve idelátogató személyek biztonságérzete, kistérségünk közrendje, közbiztonsága. A jó színvonalú közbiztonság szolgáltatásához a rendelkezésükre álló eszközöket mindig igyekeznek megragadni, így a bűnözés ellen olykor a megszokott, bevált módszerektÅ‘l eltérÅ‘ eszközöket is „bevetnek” szolgálati feladatok teljesítése során. 2011-ben egy újabb eszközzel bÅ‘vítették „repertoárjukat” és útjára indították az Ózdi RendÅ‘rkapitányság információs kiadványát, a Kapinfót, amelyet azóta az illetékességi területükön működÅ‘ összes polgármesteri hivatalhoz, illetve médiához rendszeresen eljuttatnak annak érdekében, hogy a lakosság minél nagyobb számban találkozhasson a kiadványban szereplÅ‘ közérdekű információkkal.
A terjesztés on-line módon, elektronikus formában megoldott, a kiadvány a lakosság érdeklÅ‘désére számot tartó bűnés baleset megelÅ‘zési, ill. közérdekű információkkal kerül az emberekhez, esetenként mintegy 1400 e-mail címre, illetve az Ózdi RendÅ‘rkapitányság honlapján is elérhetÅ‘.
10.KAPINFÓ letöltés
11.KAPINFÓ letöltés
12.KAPINFÓ letöltés
A jelen pályázatban szereplÅ‘ célcsoport vonatkozásában azonban elmondható, hogy nem jellemzÅ‘ rájuk az Internet-használat, így Å‘ket a kiadvány nyomtatott változatával célszerű megkeresni, a havi példányszámot a célcsoport tagjainak számához igazítva.
- Jogi tanácsadás
Ingyenes jogi szolgáltatás során a telepen élÅ‘ személyek egyéni tanácsadás keretében érdeklÅ‘dhetnek különbözÅ‘ témákban a rendelkezésükre álló ügyvédtÅ‘l. Témák, amelyekkel kapcsolatban a jogi tanácsadás igénybe vehetÅ‘:
A büntetÅ‘jog bűn és büntetés alapelvi rendelkezései, annak megnyilvánulásai az alaptörvényben és a vonatkozó jogszabályokban (1998. évi XIX. törvény a büntetÅ‘eljárásról, 1978. évi IV. törvény a BüntetÅ‘ TörvénykönyvrÅ‘l),
az egyes bűncselekményi és szabálysértési tényállások részletezése, és az azért járó szankciók,
a helyben elszaporodott cselekmények feltárása, és ennek értékelése a büntetÅ‘ eljárás folyamán,
A prevenció formái, mind az egyén tekintetében, mind a társadalom tekintetében (speciális és generális prevenció),
a munka jogviszonyhoz kötÅ‘dÅ‘ lehetséges gondatlan és szándékos cselekmények bemutatása, különös tekintettel ezen cselekmények vonatkozásában a megelÅ‘zés fontosságára,
esetleges bűncselekmény, avagy szabálysértés elkövetését követÅ‘ nyomozati eljárás felvázolása, különös tekintettel az elkövetÅ‘ jogaira és kötelezettségére.
Jogi tanácsadás helyszíne: CsillagpontVelence-telep
Fogadóóra: csütörtöki napokon 15-17h között
3. Környezettudatossági akciójelenleg szervezése folyik
A környezettudatosság jegyében jelen pályázat keretében három akciónapot tervezünk megszervezni és lebonyolítani, melyen a Velence-telepen élÅ‘k vennének részt. A szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a környezettudatos életmód témaköreire kívánjuk felhívni a figyelmet. Az akció keretében különbözÅ‘ elÅ‘adások és programok, foglalkozások kerülnek megrendezésre. Felhívjuk a figyelmet a közlekedés és a mindennapi élet egészségkárosító hatásaira, illetve ezek kikerülési lehetÅ‘ségeire. Az újrahasznosítás témájában leginkább a mindennapi élet során megtalálható, használandó anyagokra, eszközökre, termékekre összpontosítunk. Rengeteg információt kapnak az érdeklÅ‘dÅ‘k az energiatakarékosságról és a szelektív hulladékgyűjtés jótékony hatásáról.

Vissza