Széchenyi 2020 - Befektetés a jövőbe

 
1.jpg
12.jpg

TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013 számú "Támpillér – építőipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon" elnevezésű projekt rövid összefoglalója

Főpályázó: Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Konzorcium: Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Megvalósítás időszaka: 2013.12.01.-2015.06.30.
Támogatás összege: 79 154 080 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt céljai

TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013 számú "Támpillér – építőipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon"A projekt általános célja, hogy ózdi kistérségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli emberek piacképes szakmát sajátítsanak el és tartósan munkába álljanak. A projekt munkahelyi és társadalmi beilleszkedésüket elősegítse, valamint emelje a város és kistérség foglalkoztatottsági szintjét és népességmegtartó képességét.

A program közvetlen célja, foglalkoztatási jogviszony közben a helyi igényekre és keresletre épülő, kétféle építőipari szakmában indított, gyakorlatorientált OKJ-s szakma (festő és kőműves-hidegburkoló szakmák) megszerzése 24 (2 x 12) fő munkanélküli számára. Kulcsfontosságú a résztvevők folyamatos mentorálása, psziho-szociális problémáinak megoldása, melynek célja többek között minden olyan akadályozó tényező elhárítása, amely a képzést, munkába helyezést és munkában tartást negatívan befolyásolhatja.

A projekt számszerűsíthető céljai: projektbe vontak száma 24 fő, foglalkoztatással egybekötött OKJ-s képzésen résztvevők száma 24 fő, képzést sikeresen elvégzendők száma minimum 18 fő, ebből építőipari képzettséget szerzettek száma minimum 18 fő, a továbbfoglalkoztatásban résztvevők száma 24 fő, ebből a nyílt munkaerő-piacon elhelyezkedettek száma minimum 12 fő.

A projekt célcsoportjai, érintettek köre

A projekt célcsoportját a következő munkanélküliek alkotják:

 • akik legfeljebb 8 osztályos végzettséggel rendelkeznek, vagy
 • 50. életévüket betöltötték, vagy
 • pályakezdő fiatalok, vagy
 • tartós munkanélküliek, vagy
 • rehabilitációs járadékban részesülnek, vagy
 • megváltozott munkaképességűek.

A projekt közvetlen haszonélvezői – gyakorlatilag a 24 fő -számára az újra munkába állás jelentős minőségi változást eredményez életükben, mind pszichikai, mind mentális vonatkozásban. Ezzel együtt javulnak életkörülményeik, megszűnik társadalmi kirekesztődésük.

A projekt közvetett haszonélvezői a munkalehetőséghez jutottak családtagjai, mivel az ő életkörülményeik is javulnak, számukra is nő az esély a társadalmi befogadás tekintetében. A közvetett haszonélvezők közé sorolhatjuk azokat az építőipari vállalkozásokat is, amelyek a projekt eredményeképpen szakképzett munkaerőhöz jutnak. Nem utolsó sorban a helyi önkormányzatok, illetve a kistérség társadalma szempontjából sem közömbös a munkaképes korú munkanélküliek aktivizálása, mely által csökken a segélyezettek száma. Ugyanakkor természetesen az indirekt haszonélvezői közé tartoznak mindazok, akikhez eljutnak a projekt eredményei, pozitív példaként ösztönző, orientáló hatást gyakorolva.

A célcsoport általános jellemzői: halmozottan hátrányos helyzet, szakképzettség hiánya, alulképzettség, analfabetizmus, belső motiváció és akaraterő hiánya, negatív életvitel, felnőtt tanulási módszerek hiánya, súlyos anyagi - szociális gondok.

A hatások elemzése:

A program elemeinek teljesülésének hatására:

 • nő a foglalkoztatottság száma a térségben,
 • nő a szakképzett munkaerők száma, ezáltal az elhelyezkedés lehetősége is,
 • csökken a célcsoportos aránya a regisztrált álláskeresők között,
 • javulnak saját és családtagjaik életkörülményei, megszűnik társadalmi kirekesztődésük, részvételük erősödik
 • csökken a megélhetési bűnözések száma, ezáltal nő a közbiztonság
 • a helyi építőipari cégek szakmai munkaerő-igénye megoldódik

A célok elérését biztosító tevékenységek bemutatása:

Előzetes igényfelmérés, helyzetelemzés tevékenységei: korábban megvalósult projektek szakmai tapasztalatainak, és eredményeinek vizsgálata, képző szervekkel, illetve egyéb szervezetekkel való konzultáció, együttműködés, projektterv összeállítása a célcsoport képviselőjével, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

Pályázat elkészítése, beadása

A program megvalósításának tevékenységei

1. a megvalósítással összefüggő tevékenységek:

 • a program elindításának meghirdetése a nyilvánosság biztosításával, programindító rendezvény lebonyolítása
 • a projekt menedzselésével és szakmai megvalósításával összefüggő tevékenységek ellátása
 • közbeszerzési eljárás lefolytatása az OKJ-s képzés lebonyolítását végző szervezet kiválasztása céljából,

2. célcsoporttagok toborzása, kiválasztása, programba vonása, az esélyegyenlőség biztosításával:

 • toborzás: külső szervezetekkel, intézményekkel (önkormányzatok, munkaügyi kirendeltség, családsegítő központ, stb.) való kapcsolatfelvétel, a nyilvánosság bevonása
 • kiválasztás: célcsoportnak való megfelelés ellenőrzése és motivációs tesztek kitöltetése a programba jelentkezőkkel az esélyegyenlőségek biztosításával
  • a programba vonás a kiválasztásnál alkalmazott ún. feltételeknek való megfelelés alapján történik
 • a mentorok az összegyűlt információk birtokában valamennyi résztvevő számára egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki. A fejlesztési terv támaszkodik az egyén kedvező adottságaira, támogatórendszerére, figyelembe veszi a gyengeségeit és a projektben való bennmaradás, illetve a munkavállalás szempontjából kedvezőtlen, ezért fejlesztésre szoruló tényezőket is.
 • orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálatok megszervezése és lebonyolítása a foglalkoztatottak számára
 • az OKJ-s képzést megelőzően szakmailag indokolt tréningek lebonyolítása (csapatépítő, tanulás-technikák fejlesztése, motivációs, stb.). A személyiségfejlesztés – mindenekelőtt a motiváció, illetve az aktivitás folyamatos fenntartásával, valamint a résztvevők szükségleteihez történő igazodással – segítse, hogy minél kisebb legyen a projektből történő lemorzsolódás, és minél többen tegyenek sikeres vizsgát, eredményeként minél nagyobb számban legyenek képesek a munkaerő-piacon helytállni, a társadalomba beilleszkedni.
 • Ismeretfelújító képzés (kulcskompetencia fejlesztési képzés) megvalósítása a felzárkóztatás és a hiányzó alapismeretek pótlása érdekében, melyet egy felmérés előz meg a célcsoporttagok meglévő ismereteiről. Az alapkészségek, az általános, a szakmai, és a különféle társadalmi kompetenciák fejlesztésével olyan hátrányok válnak leküzdhetővé számukra, amelyek eddigi életük során megakadályozták őket a munka világába történő tartós bekapcsolódásban.

3. A foglalkoztatással egybekötött képzési szakaszban a foglalkoztatás valósul meg, amely alatt lebonyolításra kerülnek az OKJ képzések. A foglalkoztatásban résztvevő 24 fő számára az alábbi szolgáltatások lesznek biztosítva:

 • Folyamatos mentori szolgáltatás:
  • személyes problémák kezelése, gondozása,
  • a résztvevők életkörülményeinek(családi, lakás, anyagi, stb.)figyelemmel kísérése és segítése,
  • társadalmi beilleszkedésük segítése, a meglévő magatartászavarok mérséklése, a helyes viselkedés és munkakultúra elsajátíttatása
  • képzésben és a programban maradást akadályozó nehézségek, problémák feltárása, ezek elhárításában való segítségnyújtás,
 • A hagyományos munkahelyeken nehezen foglalkoztatható munkavállalók számára a foglalkoztatás növelését célzó korszerű IKT eszközök és technikák alkalmazása (hallássérült hurok, képernyőnagyító)
 • A képző szervvel és oktatókkal való folyamatos információcsere lehetővé teszi probléma esetén az azonnali reagálást a nehézségek kiküszöbölése érdekében
 • Folyamatos – heti rendszerességgel biztosított - pszicho-szociális szolgáltatás biztosítása szakképzett pszichológus által, melyek szintén segíti a képzésbe és munkába való bekapcsolódásukat, beilleszkedésüket bennmaradásukat, az önálló életvitelre való felkészítésüket, szociális és mentálhigiénés gondozásukat végzi, kezeli az esetlegesen kialakult krízishelyzetek

A projektben a képzés és a foglalkoztatás szervesen összekapcsolódik. A képzés során elméletben és gyakorlatban olyan ismereteket szereznek a részvevők, amit élesben is kipróbálhatnak, végezhetnek. Fontos az olyan tevékenység végzése, amelyben sikerélményhez jut a résztvevő és látja a konkrét, felhasználható végeredményt.

4. Elhelyezkedés és utógondozás:

 • A képzés befejezését követően az OKJ-s bizonyítványt szerzett ügyfelek számára megkezdődik a kötelezően előírt, legalább 4 hónapig tartó foglalkoztatás szakasza, az elsődleges munkaerő-piacon való tartós elhelyez(ked)ésük, a munkáltatók felkészítése a képzést elvégzettek (el)fogadására
 • Utánkövetés, további mentorálás biztosítása a projekt zárásáig
 • A program értékelése (programzáró rendezvény), zárása, pénzügyi elszámolás

Az esélyegyenlőségi szempontok a projekt teljes időszaka alatt érvényesítésre kerülnek, melynek biztosítása a projektben konzorciumi partnerként részvevő helyi roma nemzetiségi önkormányzat feladata. A feladatot két roma koordinátor látja el. Esélyegyenlőségi szempontból a társaságnál - amennyiben szükséges - lehetőség van a csúsztatható munkaidő-kezdésre, a Kft. rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, mely kiterjed a projektrésztvevőkre is. Vállaljuk továbbá, hogy figyelembe vesszük a közlekedési kapcsolatokat és a nyilvános eseményeken, kommunikációnkban és viselkedésünkben esélytudatosságot fejezünk ki.